Giesmynas

Šiluvos Marijai

+ 17 Patinka!


(giesmė pradedama ir baigiama priegiesmiu)
Skaisčioji Mergele garsios Šiluvos,
Nušvietus žmoniją visos Lietuvos.
Mus ginki, globok, maldaujam visi,
Tu Motina Jėzaus ir mūsų esi.

Baisus klaidų tvanas štai siaučia aplink.
Marija Mergele, Tu mus atsimink.
Tu meilės malone nuženk iš dangaus,
Atnaujinki širdį kiekvieno žmogaus.

Tu Nemuno kraštą ir mus pamilai,
Nors tikrąjį Dievą pažinom vėlai.
Tegu Tavo meilė mus visad lydės
Ir kelią į dangų atrasti padės.

Ten Dangiškas Tėvas mūs laukia švelnus
Ir Motiną davęs mums Dievo Sūnus,
Ir meilės liepsnojanti Dievo Dvasia,
Teskamba Jiems meilės giesmė širdyse!
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt