Abėcėlė A B C Č D E F G H I Į J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
Dabar Ji ateina Dangaus Karalienė Dangaus Karaliene, Marija meili Dangaus malonė nuostabi (Amazing grace) Dangiškoji arka Dangus atsivėrė Dar kartą susigraudinęs Dar viena diena štai baigias Degu kaip žvakė Dėkojam Tau, Viešpatie už Tavo gerumą Dėkojame, Tau, Viešpatie už kasdieninę duoną Dėkoju Tau Dėkoju Tau, Jėzau Dėkokite Viešpačiui Dėl savo meilės šventos, paniekintos Didis esi Didis Tu! Šloviname Tave! Didis Tu, mano Dieve Didis Viešpats Dievas - tai meilė Dievas stato namus Dieve, arčiau Tavęs Dieve, myliu Tave Dieve, parodyk man kelią Dieve, Šventas Dieve Dieve, taip arti manęs Dieve, Tau šlovė tekyla Dieve, Tavyje randu stiprybę Dieve, Tu - mano skydas Dievo Avinėlis 01 (kanonas) Dievo Avinėlis 02 (Astos) Dievo Avinėlis 03 (Velykinis) Dievo Avinėlis 04 (Rokoko) Dievo Avinėlis 05 Dievo Avinėlis 06 (minorinis) Dievo Avinėlis 07 (Agnus Dei 1) Dievo Avinėlis 08 (Agnus Dei 2) Dievo Avinėlis 09 Dievo Avinėlis 10 (nuodėmes išdildęs) Dievo Avinėlis 11 (linksmas) Dievo Avinėlis 12 (Agnus Dei 3) Dievo Avinėlis 13 (3 natų) Dievo Avinėlis 14 Dievo Avinėlis 15 (gavėninis) Dievo meilė arti arti Dievo meilė tokia didelė Dievo Motina Marija Dievo tauta Dievui garbė Dievui reikia manęs Draugą suradau Dvasia Šventoji, liekis ugnim Dvasia, dvelki ir alsuok Dvasia, Viešpatie, ateik 1 Dvasia, Viešpatie, ateik 2 Dvasia, Viešpatie, nuženk Dvasios vaisiai Dykuma Džiaugsmingų šventų Kalėdų Džiūgaukit, širdys Džiūgausiu ir krykštausiu

Dabar Ji ateina

 
C
G C
C F
G C
 
Dabar Ji ateina, nusileidžia, dvelkia vėju ir liepsnoja
Tai Dievo Dvasia, kuri liepsnoja manyje
Ateina pas mane, leidžias ant manęs
Dvelkia manyje, liepsnoja manyje

Dangaus Karalienė

         
žodžiai: Domicelė Juodžiūnaitė
muzika: Mykolas Pečiulis
 
Tu aukšto dangaus Karalienė,
Tu Motina Dievo sūnaus.
Pamilusi šalį vargdienių,
Lydi mūs žingsnius iš dangaus.

Išmokyk vienybės žmoniją,
Mums artimo meilę paskleisk,
Globok mūsų šalį, Marija,
Ir blogiui keroti neleisk.

Tarnauti mes Tau pasiryžę,
Dorybę širdyse nokink,
Grąžink į visus namus kryžių
Ir Dievą mylėt išmokink.

Iš nuodėmės gelbėk žmoniją,
Išgirsk mūs maldas, neatmesk,
Visus mus, o Motin Marija,
Prie Viešpaties sosto nuvesk.

Mylėti Tavęs nesiliausim,
Širdis kol mūs plaks dar gyva!
Tegul pasiliks visiems amžiams
Tau sostu mana Lietuva.

Dangaus Karaliene, Marija meili

 
D A A7 D /2x
G D A D /2x

arba

C G G7 C /2x
F C G C /2x
 
Dangaus Karaliene, Marija meili,
Mes sveikinam Tave visa širdimi.

Sveika, sveika, sveika Marija. /2x

Kaip Lurdo šventovėj, taip ir Lietuvoj,
Laikyki, Marija, mus savo globoj.

Kai audros mus blaško, keliauti sunku,
Padėki, Marija, tikru gerumu.

Nurodyk žmonijai ramybės takus,
Globok mus, Marija, kaip savo vaikus.

Dangaus malonė nuostabi (Amazing grace)

    
žodžiai: John New­ton
 
D A G D A
D D7 G D A D

arba

G G7 C G
G Em Am7 D7
G G7 C G
Em Am7 D7 G C G (D7)

arba

F F7 H F
F Dm Gm7 C7
F F7 H F
Dm Gm7 C7 F H F (C7)
 
Dangaus malonė nuostabi, ji palietė mane!
Buvau paklydęs tamsumoj, dabar radau Tave.

Mane išmokė Tau tarnaut, ramybę davė man.
Kokia brangi man buvo ji, kai suradau Tave.

Kiek daug pavojų ir kliūčių sutikęs aš buvau!
Malonė vedė mus lig šiol, ji ves mus ir toliau.

Garbė Tau, mūsų Viešpatie, garbė per amžius Tau,
Garbė Tau, Dieve, ir šlovė, ir mūsų meilė Tau.

Pasitikėkime Dievu: Jis mus visur globos,
Jis mūs paguoda ir viltis dabar ir visados.

(kitas vertimas)
Aplankė žemę iš dangaus malonė nuostabi.
Pražuvęs nuodėmėj buvau, mane surado Ji.

Tai Ji atvėrė man akis ir priglaudė mane.
Kokia Ji tapo man brangi, kai įtikėjau Ja.

Nors ir patyriau nesėkmių, pavojų ir skausmų,
Mane Ji vedė iki šiol, nuves ir lig Namų.

Kai metų dešimt tūkstančių namuos praleisim jau,
Giedosim garbę Viečpačiui daug amžių ir toliau.

Šlovė Dievui, šlovė Dievui! Šlovė Dievui, šlovė!
Šlovė Dievui, šlovė Dievui! Šlovė Dievui, šlovė!

Dangiškoji arka

 
Dangiškoji arka per šią nuodėmių jūrą
Plaukia nešdama Dievą savyje.
Arka, kur balandis nusileido tuojau,
Tyroji, per tave mirtis neteko galios.

Džiaugsme mūsų širdžių, meldžiam Tave,
Karaliene dangaus, mes giedame Tau. //2x

Tarp dangaus ir žemės -naujo ryto aušra,
Štai toji, iš kurios mums gimė Atpirkėjas.
Sklidina malonių iš pilnatvės Sūnaus,
Nuo tvano ir ugnies mes bėgam prie tavęs.

Džiaugsme mūsų širdžių, meldžiam Tave,
Karaliene dangaus, mes giedame Tau. //2x

Dangiškoji arka ant sparnų angelų,
Tu tyras meilės auksas, Sandoros skrynia.
Žodis, tapęs kūnu - Dievo balsas tavy,
Sūnaus lopšy ir soste, o garbės vertoji!

Džiaugsme mūsų širdžių, meldžiam Tave,
Karaliene dangaus, mes giedame Tau. //2x

Dangus atsivėrė

         
žodžiai: Justina Šaulienė
muzika: Mykolas Pečiulis
 
Dangus atsivėrė į žemę plačiai,
Ant debesio angelas plaukė,
O piemenys žvilgsnį pakėlę bailiai,
Stebuklo Jo žodžiuose laukė.

Šią tamsiąją naktį kūtelėj mažoj,
Kai žmonės visi dar miegojo,
Pasaulio išganymui gimė Jisai,
Rytinė žvaigždė tai bylojo.

Garbė Tau aukštybėse, Jėzau brangus,
Dangaus angelų chorai gieda.
Džiaugsmu aplankei Tu ir mūsų namus,
Tas džiaugsmas per amžius lai lieka.

Dar kartą susigraudinęs

 
Em Am
H7 Em
C G
C Am
Dm G
H7 Em /2x

arba

Dm Gm
A7 Dm
B F
B Gm
C F
A7 Dm /2x
 
Dar kartą susigraudinęs
Glausiuos prie Tavo krūtinės,
O Kristau,
Ašarų nesulaikysiu,
Kai Tavo veidą išvysiu,
O Kristau!

Sielvartan aš pasinėriau
Ir prieš Tave atsivėriau,
O Kristau!
Melstis širdis nebedrįsta,
Verksme iš liūdesio plyšta,
O Kristau!

Dar viena diena štai baigias

 
Dar viena diena štai baigias, greit naktis sparnus išties;
Leiski, Jėzau, pasakyti Tau labanakt iš širdies.
Mielas Jėzau, Atpirkėjau, Tau labanakt iš širdies.

Nors daug kartų nusidėję, Tau tarnaut atšalome,
Bet šiandieną apgailėję atleidimo prašome.
Mielas Jėzau, Atpirkėjau, atleidimo prašome.

Mūs šeimas palaimink, Jėzau, kilnią meilę jų brandink,
Saugok brangią tėviškėlę, nuo pavojų ją apgink.
Mielas Jėzau, Atpirkėjau, nuo pavojų ją apgink.

O kai baigsis mūsų dienos ir mirtis kelionėn kvies,
Tuomet, prašom, mielas Jėzau, būk arti prie mūs šalies.
Mielas Jėzau, Atpirkėjau, būk arti prie mūs šalies.

Degu kaip žvakė

žodžiai: Kazys Inčiūra
muzika: Laima Gimbutienė
 
G
C
D
G
C
Cism G D G

C G /4x
C D G
 
Degu kaip žvakė vidury nakties
Ir nežinau, o Viešpatie, kada
Ateisi Tu manęs užpūsti.
Vidur nakties man Tavo veidas švies
O ašarų nuskaidrinta malda
Nugins ir mano negales, ir mano priešų rūstį.

Tikiu Tavim vidur tamsios nakties
Vidur nakties man Tavo meilė švies
Vidur nakties viltis ramins ir kvies
Gelmėn Tavosios išminties
Ieškos Tavęs, Tavęs paties.

Aš kaip liepsnėlė, blaškoma audros,
Bedugnėn virs kalnai be paliovos
Jei Tu su manimi nebūsi,
Jei būsi, tai tuojau audra nurims.
Žingsniuosiu jūra ir vandenimis,
Ir kaip balandį prie širdies priglausiu vėjo gūsį.

Kol nebaigta pjūtis, kol virs kalnai,
Kol nesugrįžome dar savo žemėn,
Kai bus atlyginta skriauda.
Ir kai užgis išdeginta žaizda
Tiktai tada, o Viešpatie, tada
Tiktai tada ateik, užpūski žvakes, amen.

Dėkojam Tau, Viešpatie už Tavo gerumą

 
C G Em Am /2x

Dm G C Am
Dm G C (C7)
 
Dėkojam Tau, Viešpatie,
Už Tavo gerumą

Mes prašėm, o Tu,
Jėzau, mums davei
Mes beldėm į duris,
O Tu mums atdarei!

Dėkojame, Tau, Viešpatie už kasdieninę duoną

    
žodžiai: just
muzika: just
 
G D
Em C D (G)

G Em C D G D
 
Dėkojame, Tau, Viešpatie,
Už kasdieninę duoną. (Amen) /2x

Amen /6x

Dėkoju Tau

    
muzika: Noel Richards, Tricia Richards
 
G C D G
G C D G
G7 C D G Em
C D G
 
Dėkoju Tau, o Jėzau Išganytojau,
Myliu Tave ir vienam Tau priklausau
Aš giedu šlovę Tau, Viešpatie brangus,
O su manim drauge žemė ir dangus.

Dėkoju Tau, Jėzau

         
žodžiai: Rūta Endrijaitytė
muzika: Rūta Endrijaitytė
 
D Hm
G A (Asus2 Asus4) /4x

G A D Hm
G A Fism Hm
G A D
Fism Hm
G A D D7 /2x

G A D
Fism Hm
G A D Hm
G A A7 D (A7sus A7sus4 D)

Asus2 – II lade 3 ir 4 stygos
Asus4 – II lade 3 ir 4 stygos, III lade 2 styga
A7 – II lade 2 ir 4 stygos
A7sus – I lade 4 styga, III lade 2 styga
A7sus4 – II lade 4 styga, III lade 1 ir 2 stygos
Fism = II lade bare, IV lade 4, 5 stygos
 
Dėkoju Tau, Jėzau,
Kad myli ir globoji. /4x

Noriu galvoti Tavo mintimis,
Noriu žvelgti Tavo akimis.
Noriu padėti rankomis Tavo,
Noriu skubėti Tavo keliais,
Noriu mylėti Tavo Širdimi. /2x

Noriu padėti rankomis Tavo,
Noriu skubėti Tavo keliais,
Noriu mylėti Tavo Širdimi.

Noriu mylėti Tavo Širdimi.

Dėkokite Viešpačiui

         
žodžiai: Asta Ališauskaitė
muzika: Asta Ališauskaitė
 
C F G C /2x
Dm G C Am
Dm G C

arba D Em A D /2x
Em A D Hm
Em A D
 
Dėkokite Viešpačiui, nes Jisai geras. /2x
Per amžius lieka Jo malonė. /2x

Ačiū Tau, Viešpatie, koks Tu esi geras. /2x
Tava malonė per amžius lieka. /2x

Dėl savo meilės šventos, paniekintos

 
Dėl savo meilės šventos, paniekintos,
Dėl savo kryžiaus aukos Golgotoje

Išmokink ir mane mylėti taip, kaip Tu,
Išmokink ir mane aukotis taip, kaip Tu
Dėl savo kryžiaus aukos Golgotoje.

Dėl savo kūno kančios kentėtosios,
Dėl savo kraujo versmės išlietosios

Dėl amžių Tėvo tiesos apreikštosios,
Dėl amžinybės, Danguj pažadėtosios

Dėl savo žodžių tėkmės gaivinančios,
Dėl meilės Dvasios jėgos išgydančios

Didis esi

         
žodžiai: Jeronimas Serebrinskas
muzika: Jeronimas Serebrinskas
 
E Gism Cism Fism H7
E Gism Cism Fism H7 /2x

E Fism H7 E Fism A H7
E Fism H7 Fism A H7

E A H7 /4x
 
Didis esi, Tu, Dieve, galybių Valdove,
Aš prieš Tave priklaupsiu, iškelsiu rankas /2x

Tu - mano Viešpats, Tu esi mano uola
Nuženk, viešpatauki, veski savo Dvasia /2x

Jėzau /4x

Didis Tu! Šloviname Tave!

              
žodžiai: Jack Hayford
muzika: Jack Hayford
 
G (C G) C Am
D7 G Em Am D7
G (C G) C Am
D7 G Em Am D7 G C G

G Am D7 G Em
Am D7 G D
G (C G) C Am
D7 G Em Am D7 G C G
 
Didis Tu! Šloviname Tave!
Jėzau, Tau šlovė, garbė, padėka!
Didis Tu! Tavo valdžia tvirta,
Nuo sosto danguj trykšta srovė, girdanti mus.

Aukštinam ir lenkiamės prieš Jėzaus vardą!
Aukštinam ir lenkiamės Karaliui visų!

Didis Tu! Šloviname Tave!
Savo mirtim prikėlei mus, Karaliau visų

Didis Tu, mano Dieve

         
žodžiai: Romas Liachavičius
muzika: Romas Liachavičius
 
C G Am Em
F C G /2x

F C Am Em
F C G /2x

Am Em
Am Em
C G
Dm Am
 
Didis Tu, mano Dieve,
Tavo valdžia amžina. /2x

Aleliuja, Aleliuja,
Tavo valdžia amžina. /2x

Aš garbinsiu Tave
Kol plakanti širdis
Liepsnoja manyje
Tava ugnim. /2x

Didis Viešpats

 
G C D G
C Em
G Am
C D
G C G
C Em
G Am
C D
G Hm
G C G
G Hm
C D
C D G
 
Didis Viešpats, Jis labiausiai vertas šlovės!
Dievo miestas yra šventa vieta.
Juo žemė džiaugiasi visa!
Ir gieda aleliuja!
Didis mūsų Viešpats, mūsų pergalė iš Jo,
Jis padeda kovot su priešu mums.
Mes lenkiamės, o Jėzau, prieš Tave!
Ir giedam aleliuja!
Ir, Viešpatie, dėkojame už tai,
Ką padarei gyvenime ir mūsų širdyse.
Mes tikim Tavo Meile amžina -
Tu vienas tikras Dievas
Žemėje ir Danguje per amžius!

Dievas - tai meilė

    
žodžiai: Taize
muzika: Taize
 
G C G
Hm Em Am D
G Am G D
Em Am D G
 
Dievas - tai meilė
Būkite drąsūs meile gyventi
Dievas - tai meilė
Nebijokite

Dievas stato namus

    
 
C G
C G
C F G
F G
C Am
F G C
 
Dievas stato namus, /3x
Nuostabius.
Stato ne iš akmenų,
Stato iš gerų žmonių,
Dievas stato namus nuostabius.

Nuolankieji plytoms tiks, /3x
Bus gerai,
Mūsų Viešpats Jėzus bus,
Mūsų Viešpats Jėzus bus,
Mūsų Viešpats Jėzus bus pamatai.

Dievas myli tave,
Dievas myli mane,
Dievas myli visus vaikučius.
Mamytes ir tėvelius,
Žuvytes ir paukštelius
Dievas myli, mus myli visus.

Dieve, arčiau Tavęs

         
muzika: L. Masson
 
D G D A
D G D A D
D A
D7 G D A D
 
Dieve, arčiau Tavęs veržias širdis,
Jokia kančia kely nesulaikys.
Skambės tyli giesmė, net pro skausmų gelmes:
Dieve, arčiau Tavęs, arčiau Tavęs

O, panardink gelmėj savo širdies -
Lai tylią raudą ji sielos girdės.
O kaip bus maloni kančia, kuri nuves,
Dieve, arčiau Tavęs, arčiau Tavęs.

Nors ir paliks mane draugai visi,
Ir sielon nusileis naktis tamsi,
Pro ašaras žibės vilties žvaigždė ir ves,
Dieve, arčiau Tavęs, arčiau Tavęs.

Kai amžinybė jau laimėta bus,
Nuskaidrins jos šviesa žemės skausmus,
Ir laimės be ribų jau niekas nesudrums,
Dieve, arti Tavęs gyvenant mums.

Dieve, myliu Tave

    
žodžiai: Darren Clarke
muzika: Darren Clarke
 
D G A D G A
D G Em A
D G Hm A G
Em A

D G A Hm
G A D /2x
 
Dieve, myliu Tave
Ir širdį Tau skiriu
Einu keliu ten, kur Tu
Vedi mane taip saugiai

Meldžiu, visad būt kartu
Gyventi Tau ištikimai
Jėzau, Tave garbinsiu
Tu Viešpats ir draugas tikrai

Dieve, parodyk man kelią

              
žodžiai: s. Celina Galinytė
muzika: s. Celina Galinytė
 
C Dm G Am
Dm C G //2x

F C
Am Em
F C
Dm G

arba

D Em A Hm
Em D A /2x

G D
Hm Fism
G D
Em A
 
Dieve, parodyk man kelią,
Dvasia, vesk mane. /2x

Jėzau, Tu - mano kelias,
Mane Tu kvieti,
Leisk išgirst Tavo balsą
Ir sekti Tavim.

Dieve, Šventas Dieve

         
žodžiai: Jeronimas Serebrinskas
muzika: Jeronimas Serebrinskas
 
D Hm D Fism
Em Gm D Em A /2x

G Em Gm
D A
G Em Gm D A
 
Dieve, Šventas Dieve
Šlovinu ir aukštinu Tave, o Viešpatie,
Jėzau, mano Jėzau
Tavo garbei giedu giesmę šią ir meldžiu:

Tu siųski malonę, liek savo Dvasią mums,
Tavo vaikams
Ir Tavo šlovė, ir Tavo šviesa tesuspindi naktyje.

Dieve, taip arti manęs

    
 
D A G A
 
Dieve, taip arti manęs
Tu esi, galiu jaust Tave.
Prisiliesti prie Tavęs,
Jėzau, savo dvasia trokštu aš.

Tau atsiduoti, vien Tave mylėti
Aš noriu, Dieve, Tavimi gyventi,
Ir savo širdi tau vienam atnesti
Mano troškimas - tiktai Tau tarnauti

Dieve, Tau šlovė tekyla

 
A D /3x
E E7 /2x

D E
Cism Fism
D E
A A7 (E) /2x
 
Dieve, Tau šlovė tekyla
Dieve, Tau garbė per amžius.
Dieve, Tau mūsų širdys
Atiduotos tam, kad šlovintų Tave /2x

Dieve, Tau šlovė tekyla
Dieve, Tau garbė per amžius.
Dieve, Tau mūsų širdys
Aleliuja /2x

Dieve, Tavyje randu stiprybę

    
 
Dieve, Tavyje randu stiprybę,
Tavo žvilgsnyje – paguoda ir ramybė.
Paimk už rankos, Viešpatie, mane,
Kad džiaugsmo giesme šlovinčiau Tave /2x

Dieve, Tu - mano skydas

              
žodžiai: Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė
muzika: Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė
 
D A
Hm Em A
G D
Em A D

A Hm
A Hm
A D
Em A

arba

E H
Cism Fism H
A E
Fism H E

H Cism
H Cism
H E
Fism H
 
Dieve, Tu - mano skydas,
Tu - mana uola.
Dieve, imk mano širdį,
Tau jinai skirta.

Su kiekviena aušra keliauju pas Tave
O jeigu suklumpu, ranką duodi Tu.

Net vakaro tamsa nebaisi, kai Tu šalia,
Nes Tavo artume - amžina diena.

Garbę aš giedu Tau, Dieve Tėve ir Sūnau,
Dvasia Šventoji, garbė per amžius Tau.

Dievo Avinėlis 01 (kanonas)

         
 
G C
 
Dievo Avinėli, kuris naikini
Pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. /2x

Dievo Avinėli, kuris naikini
Pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę.

Dievo Avinėlis 02 (Astos)

    
žodžiai: Asta Ališauskaitė
muzika: Asta Ališauskaitė
 
G C A D
H7 Em D G (C G) /3x

arba

E A Fis H7
Gis Cism H7 (A) E
 
Dievo Avinėli, kuris naikini
Pasaulio nuodėmes, pasigailėk. /2x

Dievo Avinėli, kuris naikini
Pasaulio nuodėmes, suteik ramybę.

Dievo Avinėlis 03 (Velykinis)

 
D G A Fism Hm
G A Fism Hm Em A G A /2x

D D7 G D Em D G A
G A D Hm G A G D
 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes
Pasigailėki mūsų, pasigailėki mūsų.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes
Suteiki mums ramybę, suteiki mums ramybę.

Dievo Avinėlis 04 (Rokoko)

         
 
Dm C Am/C Dm
F C Am Dm /2x

Dm C Am Dm
F C Am Dm
Am Dm Am Dm
 
Dievo Avinėli, kuris naikini
Pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. /2x

Dievo Avinėli, kuris naikini
Pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę,
Suteik mums ramybę, suteik mums ramybę.

Dievo Avinėlis 05

    
žodžiai: liturginiai
muzika: Leonidas Abaris
 
G Am
D G D
G Am H7 Em
C G D
 
Dievo Avinėli, kuris
Naikini pasaulio nuodėmes,
Pasigailėk, pasigailėk,
Pasigailėk mūsų. /2x

Dievo Avinėli, kuris
Naikini pasaulio nuodėmes,
Suteik ramybę, suteik ramybę,
Suteik ramybę, mums suteik.

Dievo Avinėlis 06 (minorinis)

         
 
Dm

Dm F B C B C Dm
 
Dievo Avinėli, Dievo Avinėli, pasigailėk mūsų /2x
Dievo Avinėli, Dievo Avinėli, suteik mums ramybę.

Dievo Avinėlis 07 (Agnus Dei 1)

    
 
Agnus Dei /4x
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. //2x

Agnus Dei /4x
Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Dievo Avinėlis 08 (Agnus Dei 2)

              
muzika: Pavel Bebenek
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere, miserere nobis. /2x
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis, dona nobis pacem.

Dievo Avinėlis 09

 
G Em C D
Hm Em C D /2x

G Em C D
G Em C D
Em D G C D G
 
Dievo Avinėli, kuris naikini
Pasaulio nuodėmes, pasigailėk. /2x

Dievo Avinėli, kuris naikini
Pasaulio nuodėmes, suteik ramybę.
Suteik ramybę, suteik ramybę.

Dievo Avinėlis 10 (nuodėmes išdildęs)

    
 
Am E Am Dm G
C F G C Am E7 Am
 
Dievo Avinėli, nuodėmes išdildęs
Lenki tiesai mūsų širdis, pasigailėk mūsų

Dievo Avinėli, nuodėmes išdildęs
Lenki gėriui mūsų širdis, pasigailėk mūsų

Dievo Avinėli, nuodėmes išdildęs
Lenk malonei mūsų širdis, duok mums ramybę savo.

Dievo Avinėlis 11 (linksmas)

    
 
C G F G
C G F G
F G Em Am F G Dm G C (G)
 
Dievo Avinėli, Tu naikini pasaulio nuodėmes
Dievo Avinėli, Tu naikini pasaulio nuodėmes
Pasigailėk mūsų, pasigailėk mūsų. //2x

Dievo Avinėli, Tu naikini pasaulio nuodėmes
Dievo Avinėli, Tu naikini pasaulio nuodėmes
Suteik mums ramybę, suteik mums ramybę.

Dievo Avinėlis 12 (Agnus Dei 3)

    
 
C Dm G Am
F C G C

C Dm G C
Am E Am F C G C

Am E Am F C G C
 
Agnus Dei qui tollis
Peccata mundi miserere nobis.

Agnus Dei qui tollis
Peccata mundi miserere nobis.

Peccata mundi dona nobis pacem.

Dievo Avinėlis 13 (3 natų)

    
 
Dievo Avinėli, pasigailėk mūsų
Dievo Avinėli, pasigailėk mūsų
Dievo Avinėli, suteik mums ramybę.

Dievo Avinėlis 14

    
 
C Am Dm G
Em Am F G C /3x
 
Dievo Avinėli, kuris naikini
Pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. /2x

Dievo Avinėli, kuris naikini
Pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę.

Dievo Avinėlis 15 (gavėninis)

         
muzika: Rūta Endrijaitytė
 
Hm G Hm Em
Em Hm Fis Hm

 
Dievo Avinėli, kuris naikini
Pasaulio nuodėmes, pasigailėk. /2x

Dievo Avinėli, kuris naikini
Pasaulio nuodėmes, suteik ramybę.

Dievo meilė arti arti

    
žodžiai: Dalius Mackela
muzika: Dalius Mackela
 
Am Dm
G C
Am Dm
E Am
 
Dievo meilė arti arti,
Dievo meilė labai kantri.
Laukia Ji visados
Tavo širdies atgailos.

Dievo meilė arti arti,
Dievo meilė labai kantri.
Laukia Ji visados
Tavo meilės aukos.

Dievo meilė tokia didelė

    
 
C
G
C
F G C

arba

F Dm C G
F Dm G G7 F
 
Dievo meilė tokia didelė,
Aš nešioju ją širdelėje.
Dievo meilė tokia didelė,
Tokia didelė!

Aukšta - aukščiau nebūna jau,
Plati - plačiau nebūna jau,
Gili - giliau nebūna jau,
Tokia didelė!

Dievo Motina Marija

         
žodžiai: Paulius Jurkus
muzika: Mykolas Pečiulis
 
Dievo Motina Marija,
Tu tiek amžių sergsti mus.
Tu švieti iš Kalvarijos,
Guodi vargstančius visus.

Mes suklaupę Tave prašom:
Būk širdy, maldoj, darbuos;
Vis globoki mūsų kraštą,
Laimink laisvę Lietu- vos!

Mūsų sielas Tu išgydyk,
Nekaltoji lelija;
Mūsų šeimos tegu žydi,
Teatgimsta Tavyje.

Mes suklaupę...

Dievo Motina Marija,
Su mumis būk amžinai,
Saule šviesk iš Kalvarijos,
Tavo esame vaikai.

Mes suklaupę...

Dievo tauta

    
žodžiai: Asta Ališauskaitė
muzika: Asta Ališauskaitė
 
G D Em
C G C D
G D Em
C G C G
A D

G Em C D
G C G D G (D)
 
Dievo tauta, šlovink savo Dievą,
Meilės Karalių, gyvybės Kūrėją,
Dievo tauta, šlovink savo Dievą,
Džiaugsmo Karalių, ramybės Teikėją.
Ir su džiaugsmu giedok.

Jis nugalėjo mirtį,
Jis prisikėlė!

Dievui garbė

         
muzika: Rūta Endrijaitytė
 
G C
F G
C
F G G7

Am C F C
Dm G
C C7/Am (FC) /2x
 
Dievui garbė:
Tau gieda žemė ir Dangus.
Dievui garbė:
Tau gieda visa, kas Tavy.

Mes lenkiamės Tau ir garbinam Tave.
Viešpatie Jėzau, Tu - mūsų Gyvenimas. /2x

Dievui reikia manęs

    
 
C G
F C G /2x

C F
C
G
C C7 (G) /2x
 
Dievui reikia manęs,
Labai Jam reikia manęs.

Jam reikia manęs labiau nei dangaus
Jam reikia manęs labiau nei jūros
Jam reikia manęs labiau nei žemės
Jam reikia manęs. /2x

...Tavęs
... visų

Jam reikia manęs,
Labai Jam reikia manęs.

Jam reikia manęs labiau nei dangaus
Jam reikia manęs labiau nei jūros
Jam reikia manęs labiau nei žemės
Jam reikia manęs. /2x

Draugą suradau

    
žodžiai: Martin Smith
muzika: Martin Smith
 
C Dm /4x

F C F C
F G C F C G C

 
Draugą suradau
Už brolį artimesnį
Jis visad šalia
Su Juo esu tvirtesnis

Jėzus, Jėzus
Jė - zus - draugas amžiams

Jei motina sava
Paliks mane po saule
Jis visad šalia
Galiu Juo pasikliauti

Dvasia Šventoji, liekis ugnim

         
žodžiai: George Misulia
muzika: George Misulia
 
C Am Dm G C /2x
Dm F Am F
Dm F E

F G Am F G Am /4x
 
Dvasia Šventoji, liekis ugnim, /2x
Nuskaistink širdį mano, Dieve, /2x

Dvasia Šventoji, liekis ugnimi, /2x
Liekis ugnimi, liekis ugnimi. /2x

Dvasia Šventoji, liekis ugnim, /2x
Uždeki širdį mano, Dieve, /2x

Dvasia, dvelki ir alsuok

         
 
E H A H
Fism A H E (H)

A H Gism Cism
A H Gism Cism
Fism E Fism A H
Fism E Fism A H
 
Dvasia, dvelki ir alsuok,
Pagirdyk mus, širdį nuvalyk. /2x

Kad sugrudusi širdis
Atpažintų Tavo balsą,
Mūsų vesti nepaliauki,
Karaliauk ir viešpatauki.

Nuolankios širdies malda
Tu atnaujinki gyvybę,
Vyki baimę ir puikybę,
Kad Bažnyčia būt šventa.

Dvasia, Viešpatie, ateik 1

 
D A Hm Fism
G D Em A
Fism Hm Fism Hm
G D A D
 
Dvasia, Viešpatie, ateik,
spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk!

Tėve vargstančių, nuženk,
savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!

Sielų Tu ramintojas,
svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas.

Darbuose Tu - poilsis,
kaitroje Tu - atvėsis,
Tu - paguoda liūdesy.

O šviesybe amžina,
skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą.

Be tavųjų dovanų
viskas žmoguje skurdu,
viskas - atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta,
laistyk, kas išdeginta,
gydyk tai, kas sužeista.

Atitrauk mus nuo klaidų,
dvasios šalty duok jėgų,
tiesink vingius mūs takų!

Duok mums, mylintiems Tave,
tikintiems Tava galia,
dovanas septynerias!

Duok dorybių atpildą,
siųsk laimingą pabaigą,
kviesk į džiaugsmą amžiną!

Dvasia, Viešpatie, ateik 2

         
žodžiai: Georges Lefebvre
 
Dm
F
F
Am

B F
Gm Dm
C Dm A7 Dm
 
Tu išgydai žaizdas
Mūsų sielos gelmių
Tu švieti naktyje
Kelyje be ženklų

Dvasia, Viešpatie, ateik
Meilės ugnimi nuženk,
Vėjo dvelkimu, ryto gaivumu.

Tavo meilės ranka
Sklaido baimės miglas
Dieviška artuma
Amžinybę atvers

Dvasia..

Tu išdildai klaidas
Ir gyvybę neši
Tu paguodi silpnus
Girdai mus viltimi.

Dvasia..

Tu šnabždi širdyje
Ir tampi mūs malda
Tėvo Tu atsiųsta,
Tu Sūnaus Dovana

Dvasia..

Dvasia, Viešpatie, nuženk

    
žodžiai: Daniel Iverson
muzika: Daniel Iverson
 
D D7 G D A D /2x
G D E A7
D D7 G D A D
 
Dvasia, Viešpatie, nuženk ir pripildyk mus! /2x
Stiprink, laisvink, gydyk, mokyk.
Dvasia, Viešpatie, nuženk ir pripildyk mus.

Dvasios vaisiai

    
muzika: Asta Ališauskaitė
 
G C
D C G C D /2x

F C G F C G
D C D G C D /2x
 
Dieve, Šventoji Dvasia, džiaugsmo tyriausio davėja
Mūsų širdis paliesk, nužengusi iš Dangaus /2x

Meilė, džiaugsmas, kantrybė, gerumas, taika ir ištikimybė
Romumas ir susivaldymas - tai Dvasios vaisiai /2x

Dykuma

    
žodžiai: Asta Ališauskaitė
muzika: Asta Ališauskaitė
 
Ir vėl ta dykuma, beprotiškai raudona saulė,
Ir smėlis, smėlio jūra, jūra be krantų,
Vien kaktusai, o kaktusai - ne gėlės,
Tai ką gi Tau nuskint ir dovanot galiu //2x

Tik dykumą, beprotiškai raudoną saulę,
Geltono smėlio jūrą, jūrą be krantų
Ir viltį, kad kitam pasauly
Priskinsiu daug fantastiškų žiedų //2x

Džiaugsmingų šventų Kalėdų

         
Žodžiai: harm. Edvard L. Stauff
 
(originalas):
G C E7 A D
H Em G C D G

D7 G E H Em D/A A7 D
G D Em7 D G C Am D G

arba

G C A D
H7 Em C D G

G D Em A A7 D
D7 G C D G

 
Džiaugsmingų šventų Kalėdų, džiaugsmingų šventų Kalėdų,
Džiaugsmingų šventų Kalėdų ir Metų Naujų.

Per sniegą nubėgs avelių brydė,
Spindės pro eglyną Betliejaus žvaigždė.

Aušrinė žvaigždė padangę nušvies,
Maži piemenėliai Jo pasveikint skubės.

Karaliams pas Jėzų ji kelią nušvies
Jie dovanas Jėzui prie ėdžių sudės

Džiūgaukit, širdys

    
žodžiai: Kun. Stasys Yla
muzika: B. Matukaitė
 
Džiūgaukit, širdys, Dievo šviesoj, Dievo globoj. Aleliuja.

Eikit pasaulin Dievo erdvėn, Dievo gelmėn. Aleliuja.

Jauskitės broliais Dievo šeimoj, Dievo tautoj. Aleliuja.

Neškim pasauliui Kristaus šviesos, Dievo taikos.Aleliuja.

Džiūgausiu ir krykštausiu

         
 
E A B /2x

E A B
E Fism Gism A B
A E B Cism
A E Fism Gism A B E B4 B

E A B /3x
Fism Gism A B E /2x
 
Aleliuja! /4x

Džiūgausiu ir krykštausiu: Jėzus - Karalius širdies manos.
Giesmę giedosiu Jam, Jis Karalius virš visų dievų
Jo rankose žemės gylybės, Jo rankose viršūnės kalnų
Jos jūrą ir žemę sukūrė, Jo rankose aš esu.

Aleliuja visatos Kūrėjui!
Aleliuja Karaliui šlovės!
Aleliuja mano Dievui!
Jo rankose aš esu. /2x